صفحه اصلی حقوق بشر محمد ملکی : شهادت می دهم به ظلمها و شکنجه هایی که در زندانها می شود