صفحه اصلی حقوق بشر مجید دری: خوشحالم که در چنین دانشگاهی و با چینن ریاست بی مسئولیتی از تحصیل محروم شدم