صفحه اصلی اختصاصی مجید خدا بخش ، استاندار زن ستیز اردبیل در صدد ریشه کن کردن دختران تحصیل کرده استان میباشد.