صفحه اصلی دسته‌بندی نشده متوقف ماندن نفت كش ها , آثار تحریمها بر روی حكومت آخوندی