صفحه اصلی حقوق بشر متن حکم صادره از سوی دادگاه علیه کوهیار گودرزی به همراه لایحه دفاع وکیل