صفحه اصلی حقوق بشر «ما خودمون قانونیم! اگر گفتیم فردا لخت باید بیاین ، لخت باید بیاین! »