صفحه اصلی حقوق بشر مانع از اجراي حكم اعدام شويم :تایید حکم اعدام محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی، از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات