صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح قاسم سلیمانی در فهرست تحریم های بین المللی باقی خواهد ماند