صفحه اصلی حقوق بشر قاتلان صانع ژاله و محمد مختاری همان قاتلان سید علی موسوی هستند