صفحه اصلی سپاه پاسداران فرمانده سپاه پاسداران حملهٔ آمریکا را موجب نابودی اسرائیل دانست