صفحه اصلی حقوق بشر فرمانده بسیج: با چهار هزار بازداشتی جلسات دوستانه داشتیم