صفحه اصلی دسته‌بندی نشده فرماندهان ارشد سپاه: به مردم خود قول می دهیم که بسوی آنان تیراندازی نمی کنیم