صفحه اصلی دسته‌بندی نشده فتنه اقتصادی مجوزی برای سرکوب گسترده مردم و حیف و میل اموال عمومی است