صفحه اصلی اختصاصی غیرقابل‌باور اما واقعی: بعد از اعدام سید مهدی هاشمی «روح او» بختیار و شرفکندی را «خودسرانه» ترور کرده!