صفحه اصلی دسته‌بندی نشده عیسی سحر خيز را به بيمارستان بردند و به صورت ضربدري به تخت بستند