صفحه اصلی اختصاصی علی سعیدی: جرم موسوی و کروبی سنگین است، اما برخورد با آنها حداکثری نبود