صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح علی سعیدی:فصل الخطاب قرار دادن, منویات رهبری است.