صفحه اصلی دسته‌بندی نشده ظلم های وارده به زندانیان سیاسی، بی حرمتی به احکام شرع و نفی کرامت انسانی است