صفحه اصلی حقوق بشر صفایی فراهانی بیمار است و مسئولیت هر حادثه‌ای با شماست