صفحه اصلی حقوق بشر صبح امروز؛ اعدام دو زندانی سیاسی و چهار محکوم جرائم جنسی