صفحه اصلی حقوق بشر شیوۀ جدید سرکوب ،همراهی پاسداربندها با زندانیان سیاسی بیمار