صفحه اصلی اختصاصی شیرین نجفی مدعی است با پابند الکترونیک به مرخصی آمده است