صفحه اصلی حقوق بشر شیرین عبادی: کشته شدن صانع ژاله؛ مسلح نبودن پلیس دلیل رفع اتهام از مقامهای دولتی نیست