صفحه اصلی حقوق بشر شکنجه گر پرونده قتل های زنجیره ای، مامور اعتراف گیری