صفحه اصلی حقوق بشر شکست سفرهای خامنه ای به قم و نخستین عقب نشینی که چشم پوشی از جانشینی مجتبی؟