صفحه اصلی اسلایدر شمار دیگری از رهبران سابق سیاسی جهان: سپاه، سازمان تروریستی اعلام شود