صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی شماری از گروگانهای حماس؛ آلمانی هستند