صفحه اصلی حقوق بشر شلیک گلوله به یک شهروند معترض در خیابان آذربایجان