صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی شلیک به معترضان «با تیر جنگی» در چند شهر؛ موج‌ تازه اعتراضات در چهلم کشته‌شدگان