صفحه اصلی حقوق بشر شصت و دومین روز اعتصاب غذا و تحصن خانواده ها و حامیان مجاهدان اشرف در کشورهای مختلف