صفحه اصلی دسته‌بندی نشده شدت شكنجه, زنداني را به بيمارستان رواني ها كشاند + نام و مشخصات