صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی شاهرخ زمانی، فعال جنبش کارگری در زندان رجایی شهر جان باخت