صفحه اصلی اسلایدر سیاست جمهوری اسلامی تفرقه افکنی بین اقوام است.