صفحه اصلی اسلایدر سپاه پاسداران پایگاه کلیدی خود در فرودگاه را تخلیه می کند