صفحه اصلی سرویس امنیت ملی عراق در روز ۱۹ اردیبهشت در بصره چهار موادفروش را دستگیر و ۲۰۰ هزار قطعه قرص کاپتاگُن از آنها کشف و ضبط کرد. [سرویس امنیت ملی عراق]