صفحه اصلی اختصاصی سپاه پاسداران، تجارت مواد مخدر و اعدام قاچاقچیان