صفحه اصلی نیروهای سپاه سپاه پاسداران بازار کفش را نیز قبضه کرد