صفحه اصلی اختصاصی سپاه پاسداران، میلیتاریسم اقتصادی و تحریم های احتمالی