صفحه اصلی دسته‌بندی نشده سپاه و پارازیتهای ارسالی٬صدای وزیر ارتباطات را هم درآورد