صفحه اصلی اختصاصی سپاه قدس ایران به پ ک ک پیشنهاد ارائه اسلحه سنگین در مقابل ادامه جنگ با ترکیه را داده است