صفحه اصلی حقوق بشر سوريه خبرنگار ايرانی ـ آمريکايی الجزيره را به جمهوری اسلامی تحويل داد