صفحه اصلی اسلایدر سه ماه است جمهوری اسلامی به گروه های فلسطینی پولی نمی دهد