صفحه اصلی حقوق بشر سه تبعه افغان توسط نیروی انتظامی در سلماس کشته شدند