صفحه اصلی حقوق بشر !خمینی: سریع اعدام کنید حتی اگر محاکمه نشده اند