صفحه اصلی دسته‌بندی نشده سايت نزديک به رحیم مشايی:‌ مردم يكی از ياران احمدی‌ن‍ژاد را رئيس‌جمهور آینده خواهند كرد