صفحه اصلی حقوق بشر سازمان های اطلاعاتی ؛ازجذب بودجه خارجی تا سرکوب مخالفین