صفحه اصلی حقوق بشر «صدای ماشین‌های مرگ»؛ توصیف یک فعال مدنی از زندان رجایی شهر