صفحه اصلی حقوق بشر زندانیان سیاسی زندان سنندج در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی قرار دارند