صفحه اصلی حقوق بشر زندانیان سیاسی، قربانیان خشونت در زندان های ایران ; اجاره زندانیان برای لواط