صفحه اصلی حقوق بشر روزنامه نگاری؛ مقاومت در حد مرگ